The inscription by the Russian military "Round Z". Vovchansk, Kharkiv region. November 2022.
Photo owner: Viktor Dvornikov, Mizhvukhamy.